#25 SavianPod -mikko初登場-

Ko-sA/mikko

mikko初登場

プレーヤー兼ピアノ講師として活躍中のmikko

録音は下高井戸のとある公園、トラブルに巻き込まれながらの初登場